facebook

Erika Fischer-Lichte

Estetika performativity


Z německého originálu přeložila Markéta Polochová

Revize překladu a redakce Honza Petružela

2011, 1. vydání

Naše cena: 350 Kč
Běžná cena: 390 Kč

skladem

   V knize Estetika performativity (Ästhetik des Performativen, Suhrkamp, 2004) se německá teatroložka Erika Fischer-Lichte odklání od svých sémiotických studií a nahlíží divadelní představení optikou jejich performativních vlastností. Autorka vychází z vybraných divadelních inscenací, resp. jejich konkrétních představení, a také performancí, eventů, happeningů i akcí, které se rozšířily především po performativním obratu v šedesátých letech 20. století. Neomezuje se pouze na oblast divadla a performativitu i koncept představení aplikuje také na politické, sportovní a jiné události.


Klíčovým aspektem jejích úvah je spolupřítomnost aktérů a diváků a jejich vzájemné působení, energie, jež mezi nimi proudí, záměna rolí, která může v určitých momentech nastat, což ústí ve vznik autopoietické zpětnovazební smyčky – pomyslného hybatele představení. Při zkoumání vzniku společenství účastníků představení vychází mimo jiné z konceptu rituálu, který je spolu s konceptem představení Maxe Herrmannova a pojetím performativu Johna L. Austina jednou z klíčových koncepcí, k nimž se obrací. Boří se zde dichotomické nahlížení světa pomocí binárních opozic (označující–označované, prezentace–reprezentace) a v odpovědi na otázku „Dají se představení pochopit?“ sleduje autorka spíše spolupřítomnost složek v procesu „opětovného zakouzlení světa“.

 

Ukázka z první kapitoly (PDF).

 

Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte (1943) působí v Divadelněvědném institutu na berlínské Freie Universität. Vystudovala divadelní vědu, slavistiku, germanistiku, filozofii, psychologii a pedagogiku v Hamburku a v Berlíně. Působila ve Frankfurtu nad Mohanem, v Bayreuthu a v Mohuči a pohostinsky přednáší na mnoha světových univerzitách. Byla mimo jiné ve vedení Mezinárodní asociace pro sémiotická studia IASS/AIS (1983), prezidentkou Společnosti pro divadelní vědu v německojazyčné oblasti (1991–1996), prezidentkou Mezinárodní federace pro divadelní výzkum IFTR/FIRT (1995–1999). Zabývá se estetikou, teorií a dějinami divadla. Je autorkou více než stovky odborných studií a článků i editorkou řady sborníků. Z monografických publikací lze jmenovat především třísvazkovou Semiotik des Theaters (Sémiotika divadla, 1983), dvousvazkové Geschichte des Dramas (1990; slovensky Dejiny drámy, 2003), Estetiku performativity (Ästhetik des Performativen, 2004) či Theaterwissenschaft: Eine Einführung in die Grundlagen des Fachs (Divadelní věda: Úvod do základů oboru, 2010).

 

Kapitoly knihy

Proč estetika performativity | Vysvětlení pojmů | Koncept performativity | Koncept představení | Fyzická spolupřítomnost aktérů a diváků | Záměna rolí | Společenství | Fyzický kontakt | Živost (liveness) | Performativní utváření materiálnosti | Tělesnost | Ztělesnění/embodiment | Prézentnost | Zvířecí tělo | Prostorovost | Performativní prostory | Atmosféry | Zvukovost | Zvukové prostory | Hlasy | Časovost | Časové intervaly (time brackets) | Rytmus | Emerze významu | Materiálnost, označující, označované | „Prézentnost“ a „reprezentace“

 

Recenze

BERNÁTEK, Martin. Chvála představení. A2 9, 2013, č. 4, s. 15.

NEZNAL, Vít. Estetika performativity? Hybris 2013, č. 16, s. 33-40.
12 x 20 cm, brožovaná, 336 stran

ISBN 978-80-904487-2-8

edice teorie

Obálka, typografická úprava a sazba Honza Petruželazpět do katalogu